Általános Szerződési Feltételek

Jelen dokumentum nem archiválva (később nem hozzáférhető), csak elektronikus formában jön létre, nem minősül írásbeli szerződésnek, német és magyar nyelven készült, magatartási kódexre nem utal. Ha kérdése van a webáruház működésével, a rendelési és szállítási folyamattal kapcsolatban, a megadott elérhetőségeken állunk rendelkezésére.

A jelen szerződés hatálya kiterjed a szolgáltató honlapján (http://books.yvonne-cork.com/de/ és https://books.yvonne-cork.com/hu/) és azok aldomainjein fennálló jogviszonyokra. Jelen megállapodás folyamatosan elérhető a következő weboldalon: https://books.yvonne-cork.com/en/content/3-allgemeine-business-conditions és https://books.yvonne-cork.com/hu/content/ 3-használati feltételek és bármikor megtekinthető.

1. SZOLGÁLTATÓ ADATAINAK FELSOROLÁSA

2. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK:

2.1. Hivatkozás a jogszabályokra

2.2. A szabályzat módosíthatósága.

2.3. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely  részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének  tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely  részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a  Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

3. REGISZTRÁCIÓ/VÁSÁRLÁS

3.1. A regisztráció és az vásárlás feltételeinek leírása.

4. MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE

4.1. A termékek körének leírása, árazás, akciók, hibás ár esete.

5. RENDELÉS MENETE

5.1. A rendelés menetének leírása.

5.1.1. Fizetési módok leírása.

5.1.2. Szállítási költség leírása.

5.2. Adatbeviteli hibák javítása:

5.3. A rendelés visszaigazolása.

6. A MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA ÉS TELJESÍTÉS

6.1. A megrendelések feldolgozása nyitvatartási időben történik. A megrende lés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megren delés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt  követő napon kerül feldolgozásra. Szolgáltató ügyfélszolgálata minden eset ben elektronikus úton visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrende lését.

7. ELÁLLÁS JOGA

7.1. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, tov ábbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól  szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Fogyasztó a  megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül  elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen tájékoz tató hiányában jogosult Fogyasztó 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát.  Ha a Szolgáltató a termék kézhezvételének vagy a szerződés megkötésének  napjától számított 14 nap lejártát követően, de 12 hónapon belül megadja a  tájékoztatást, úgy az elállásra nyitva álló határidő e tájékoztatás közlésétől  számított 14 nap.

7.2. Az elállási jog részletszabályai.

8. Jótállás, szavatosság

Kellékszavatosság

8.1. Milyen esetben élhet Felhasználó a kellékszavatossági jogával?

Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben

kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai  szerint.

8.2. Milyen jogok illetik meg a Felhasználót a kellékszavatossági igénye alap ján?

Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel  élhet:

kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által

választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye

teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a

kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgálta tás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Felhasználó is  kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződé stől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az  áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy  arra a vállalkozás adott okot.

8.3. Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó kellékszavatossági igény ét?

Felhasználó (ha fogyasztónak minősül) köteles a hibát annak felfedezése után

haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő  hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés tel jesítésétől számított két éves (vállalkozás esetén 1 éves) elévülési határidőn  túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

8.4. Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Felhasználó a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igé nyét.

8.5. Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének  (amennyiben a Felhasználó fogyasztónak minősül)?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye

érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó  igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a webshopot üzemeltető vál lalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már  Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a Felhasználó által felismert hiba már a  teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság

Nincs garancia az e-könyvekre vagy a nyomtatott könyvekre.

8.6. Milyen esetben élhet Felhasználó a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Felhasználó – választása szerint –

kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

8.7. Milyen jogok illetik meg Felhasználót termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítá sát vagy kicserélését kérheti.

8.8. Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos

minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által  adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

8.9. Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó termékszavatossági igény ét?

Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba

hozatalától számított két éven (vállalkozás esetén 1 éven) belül érvényesítheti.  E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

8.10. Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszava tossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy

forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági  igény érvényesítése esetén Felhasználónak kell bizonyítania.

8.11. A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági  kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötele zettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forga lomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal idő pontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából  ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítnia.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és

termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvé nyesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén  azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszava tossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Jótállás szabályainak leírása.

9. A SZAVATOSSÁGI IGÉNY ESETÉN TÖRTÉNŐ ELJÁRÁS (FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ FELHASZNÁLÓK ESETÉN)

9.1. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben a felek megállapodása a  rendelet rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára nem térhet el.

10. VEGYES RENDELKEZÉSEK

10.1. Bíróság kikötése, egyéb feltételek,

11. PANASZKEZELÉS RENDJE (FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ FELHASZNÁLÓK ESETÉN)

11.1. Panaszok kezelése, ODR link, békéltető testületek.

12. SZERZŐI JOGOK

12.1. A webshop szerzői jogi védelme.

13. ADATVÉDELEM

Az adatkezelési tájékoztató a weboldalon található.

Az Ön által megadott személyes adatokat kérdések megválaszolására, rende lések feldolgozására vagy bizonyos információkhoz való hozzáférés lehetővé  tételére használjuk. Önnek jogában áll bármely személyes adatot megváltoz tatni és törölni a „Fiókom” oldalon.

Város, dátum

Magyarország, 2023.11.19